Panel používateľa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je SZČO Martin Hrica s obchodným menom Martin Hrica - MH, sídlom Štefánikova 855/21, 900 61 Gajary. Číslo živnostenského registra 110-181816, IČO: 44 460 210 , DIČ: 1078422928, tel. +421903491773, e-mail: mh.martinhrica@gmail.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Predavajúci predáva krmivá, kŕmne zmesy, doplnkové krmivá a doplnkový tovar pre domáce a hospodárske zvieratá v balenej ako aj váženej forme.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

b) telefonicky na telefónnom čísle k tomu určenom, uvedenom na web-stránkach,

c) osobne na adrese predávajúceho.

2.2 Odoslaním/potvrdením objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu a zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú/potvrdenú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom. Zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru (potvrdenie nie je zo strany predávajúceho povinné a nedáva právo kupujúcemu odstúpiť od zmluvy). Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Potvrdenie objednávky do 24 hodín nieje právne vymáhateľné a platí len v prípade plynulého chodu obchodu. V prípade čerpania dovolenky, nefunkčnosti obchodu z technických príčin či iných neplánovaných alebo nepredvídateľných skutočností môže byť potvrdzovacia doba predĺžená.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do odoslania objednávky predávajúcim kupujúcemu, najneskôr však do 24 hodín od objednania tovaru, bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ zákazník neuhradí platbu bankový prevodom do 7 dní od vytvorenia objednávky a zaslania predfaktúry zákazníkovi, nevyzdvihne objednávku s osobným odberom do 7 dní a ani nekontaktuje predávajúceho za účelom oznámenia predĺženia rezervácie tovaru v rámci objendávky, či z iného dôvodu vyplývajúceho zo všeobecných obchodných podmienok.

2.8 Objednávku, i potvrdenú predávajúcim, nieje možné žiadnym spôsobom právne vymáhať od predávajúceho, pokiaľ ju z akéhokoľvek dôvodu bol nútený zrušiť.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy. Akciová cena dopravy pri celkovej hodnote objednávky bez dopravného nad 49€ neplatí pre tovar z kategórie "Krmivo hospodárske zvieratá", inak povedané "kŕmne zmesy". Doprava sa pri tomto tovare riadi základnými tarifami uvedenými v sekcii "Doprava a platba" alebo sa určuje individuálne pri každej objednávke a je určená a oznámená zákazníkovi pred potvrdením objednávky.

3.3 Ceny za tovar sú platné po dobu, počas ktorej sú umiestnené na stránke internetového obchodu. Na niektoré produkty sa môže vzťahovať cenové zvýhodnenie (akcia, zľava, výpredaj a pod.), ktoré má vždy svoje podmienky, na základe ktorých je možné cenové zvýhodnenie uplatniť. Predávajúci môže zvýhodnenú cenu kedykoľvek zrušiť.

3.4 Cena dopravy je závislá od váhy kupovaného tovaru a váha jedného balíka je maximálne 31kg podľa pravidiel kuriérskej spoločnosti. V prípade, že váha kupovaného tovaru je vyššia ako 30kg, tovar sa posiela vo viacerých balíkoch. V tomto prípade sa cena dopravy navyšuje o cenu ďaľšieho balíka podľa jeho váhy a táto skutočnosť je kupujúcemu vopred oznámena pred uzatvorením objednávky a pred posielaním tovaru. Aktuálne platné ceny za dopravu nájdete v sekcii "Doprava a platba".

V prípade neprebratia zásielky je kupujúcemu účtovaný poplatok za opätovné zaslanie zásielky vo výške pôvodného poštovného.

3.5 Objednaný tovar dodá predavajúci kupujúcemu za cenu ktorá bola dohodnutá v čase objednanie tovaru. Konečná cena na úhradu je uvedená v objednávke ako aj v potvrdení objednávky ktoré je zaslané kupujúcemu.

4. PLATBY

4.1 Úhradu za objednaný tovar spolu s nákladmi spojenými s dodaním tovaru zvolenými zákazníkom može zákazník vykonať nasledovne:

a) hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnou odbere,

b) platba vopred prostredníctvom prevodu na bankový účet, na základe obdržanej predfaktúry,

c) na dobierku (hotovosť, platobná karta) pri prevzatí tovaru - priamo kuriérovi,

d) platbou cez platobnú bránu PayPal.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Bankový účet predavajúceho je vedený v Tatra banka a.s., číslo účtu: 2944115621/5600, IBAN: SK58 1100 0000 0029 4411 5621, SWIFT kód (BIC): TATRSKBX

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v digitálnej forme na zákazníkom uvedený email v objednávke. Na vyžiadanie je možné poslať faktúru opakovane v elektronickej forme. Bez výslovnej požiadavky od zákazníka neposiela predávajúci faktúru v tlačenej forme ako súčať zásielky.

4.5 Ak je objednaný tovar uhrádzaný prostredníctvom prevodu na bankový účet, je kúpna cena splatná do 7-tich dní od doby, keď zákazník obdržal zálohovú predfaktúru po jeho záväznom potvrdení objednávky. Záväzok kupujúceho uhraďiť kúpnu cenu je splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho pod správnym variabolným symbolom. V prípade, ak je platba formou dobierky, je kúpna cena splatná pri jej prevzatí. Do bodu splnenia záväzku úhrady nieje predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu.

4.6 Zákazníkom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli alebo odmietli prebrať zásielku bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy podľa bodu "7. Odstúpenie od zmluvy" a zásielka sa vrátila naspäť odosieľateľovi - www.gazoo.sk, bude odopretá platba na dobierku pri všetkých nasledujúcich objednávkach až do vyrovnania záväzku - nákladov na prepravu vzniknutých odoslaním zásielky k zákazníkovi a nákladov na jeho doručenie späť odosielateľovi. Odsúhlasením týchto VOP zákazník súhlasí s týmto bodom 4.6 bez možnosti sa odvolať, uvedomujúc si vznik záväzku vytvorením straty pre eshop svojim konaním.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodaciu lehotu má každý produkt inú. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je v prípade produktov s označením "skladom", "na externom sklade" alebo "dostupnosť 2-5 dní" do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pre tovar s označením "5-7 prac. dní" je doba dodania spravidla 5 - 7 dní, "na objednávku" je doba dodania 7 až 14 pracovných dní, prípadne dlhšie v závislosti od tretích strán a táto dodacia doba je zákazníkovi bezodkladne oznámená pred potvrdením objednávky. O dodacej lehote a termíne dodania dlhšej ako 7 dní bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky aj telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.3 Ak predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v lehote a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim, má kupujúci právo stornovať objednávku, bez právneho nároku náhrady akejkoľvek škody.

5.4 V prípade, že tovar nie je vôbec dodateľný (nedostupnosť u dodávateľa, dlhodobé výpadky a podobne) a dodacia doba by presiahla minimálne 14 dní, môže predávajúci objednávku stornovať z dôvodu nedostupnosti tovaru. Túto skutočnosť je predajca povinný neodkladne oznámiť kupujúcemu (emailom alebo telefonicky).

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,

b) osobným odberom na adrese predávajúceho,

c) spoplatneným dovozom v rámci obce Gajary

d) individuálne dohodnutou dopravou (takáto doprava sa využíva výlučne v prípade objemnejších objednávok)

e) našim rozvozom do vzdialenosti 150km od sídla spoločnosti, podľa aktuálneho ceníka tejto služby

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho, určeného pri objednávaní tovaru a vyplnením objednávkového formulára kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto a jeho prevzatím kupujúcim, alebo osobou ním na to určenou. Osobný odber je možný na adrese predávajúceho Štefánikova 855/21, Gajary 90061 v časoch 09:00 - 14:30 a 15:30 - 17:00 a je podmienený povinnosťou kupujúceho sa aspoň jednu hodinu vopred telefonicky ohlásiť na telefónnych číslach 0948 902 752 alebo 0903 491 773.

6.3 Balíky posielame kuriérskou službou len v rámci územia Slovenskej republiky.

6.4 Maximálna váha jedného balíka posielaného kuriérskou službou je do 30kg. V prípade presiahnutia 30kg vrátane sa objednávka rozdelí na dva a viac balíkov podľa potreby a cena dopravného sa navýši o cenu ďaľšieho/ďaľších balíkov. Táto skutočnosť je oznámená kupujúcemu pred potvrdením objednávky.

6.5 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a prípadné poškodenie alebo nekompletnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Pri nesplnení podmienky bezodkladného oznámenia nebude prípadná dodatočná reklamácia uznaná.

6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) v digitálnej forme, zaslaním na zákazníkom uvedenú emailovú adresu. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.7 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Tovar je majetkom predávajúceho až do doby plnej úhrady kúpnej ceny za tovar kupujúcim.

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.9 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že nastane situácia nedostatku tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

6.10 V rámci dopravy tovaru k zákazníkovi naším vlastným rozvozom si vyhradzujeme právo odmietnuť dovoz krmív v prípade, že na miesto dodania je zlá - ťažká dostupnosť v rámci kvality ciest (poľné hrbolaté a nestabilné cesty) či iných problémov spôsobených napríklad prírodnými živlami (vysoká voda na ceste, popadané kamene a pod.).

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,
b) kompletný,
c) v originálnom obale,
d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), tovar musí byť odoslaný na adresu predávajúceho v lehote 14 dní, najneskôr 14-ty deň, aby bolo vrátenie tovaru akceptované. Smerodajný je dátum odoslania tovaru.
c) s uhradiť výdavky súvisiace vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymim predpismi. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje:

- na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním,

- na vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním pokynov v návode na obsluhu či neodbornou inštaláciou alebo nedostatočnou údržbou

- na krmivá zakúpené s prekročeným dátumom spotreby predávané v zľave s viditeľným upozornením na prekročenú dobu trvanlivosti

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu predávajúceho:

Martin Hrica - MH
Štefánikova 855/21
Gajary
90061

8.6 Predávajúci sa zaväzuje oznámiť zákazníkovi spôsob vybavenia reklamácie do 5 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu

8.7 Reklamácia tovaru vrátane odstránenia závady musí byť spracovaná a vybavená najneskôr do 30 dní, mimo situácie, keď sa predávajúci a kupujúci dohodnú na dlhšej lehote spracovania reklamácie. Po uplynutí tejto doby sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako v bode 8.8 v prípade neodstrániteľnej vady.

8.8 V prípade zistenia neodstrániteľnej vady brániacej riadnemu užívaniu tovaru má kupujúci nárok na výmenu tovaru za nový alebo odstúpenie zmluvy a vrátenie plnej hodnoty tovaru. V prípade vrátenia peňazí je predávajúci povinný vrátiť celú cenu zaplatenú za tovar dohodnutým spôsobom.

8.9 V prípade poškodenia zásielky pri preberaní je zákazník povinný zásielku neprebrať a neodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. V takom prípade situáciu vyrieši predávajúci s prepravcom a zákazníkovi pošle nový tovar.

8.10 Reklamačný poriadok v celom znení nájdete na https://www.gazoo.sk/reklamacny-poriadok.

9. RIEŠENIE SPOROV

9.1 Spor medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou je možné riešiť taktiež prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS"). Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9.2 ARS a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS"). Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk (ďalej len „subjekt ASR").

Spomínaný zoznam nájdete na TOMTO odkaze.

9.4 Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže v prípade sporov týkajúcich sa záväzkov z kúpnych zmlúv a zmlúv o službách online využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (tzv. „platforma RSO"), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online a ktorá je dostupná na webovej adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

9.5 ARS môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS je bezodplatné, avšak oprávnená právnická osoba ARS môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu vo výške maximálne päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.gazoo.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Nariadenia Europského parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 Z.z. z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon upravuje a dopĺňa pôvodný zákon o ochrane osobných údajov a zohľadňuje požiadavky nariadenia GDPR - General Data Protection Regulation. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

10.2 Odoslaním objednávky, tj. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Osobným údajom je aj fotografia, odtlačok prsta, náhravka hlasu, číslo bankového účtu a lokalizačné údaje GPS. Nový zákon rozširuje okruh osobných údajov o nové typy údajov ako IP adresa alebo súbory cookies. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

10.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.gazoo.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo bankového účtu, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail ...................@.................. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10.5 Zásady spracovania osobných údajov:
a) osobné údaje musia byť spracované len zákonným spôsobom a tak aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby (zákazníka),
b) osobné údaje je možné získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto určeným účelom,
c) osobné údaje musia byť spracúvané primerane, relevantne a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby ich bolo možné spracovať,
d) spracúvane osobné údaje musia byť správne a aktuálne, musia sa prijať opatrenia aby sa údaje, ktoré sú nesprávne alebo neaktuálne zmazali, prípadne opravili a nahradili správnymi,
e) osobné údaje musia byť spracúvané takým techickým spôsobom, ktorý je bezpečný a zabezpečí ochranu pred ich neprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, vymazaním alebo poškodením.

10.6 Pri nákupe tovaru je kupujúci (fyzická osoba) povinný uvádzať nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mailovu adresu. Kupujúci ktorý je právnická osoba je povinný uvádzať osobné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, číslo telefóu a e-mailovu adresu. Všetky tieto údaje musia byť pravdivé a aktuálne.
Kupujúci (zákazník) ma možnosť si kedykoľvek pozrieť a prípadne zmeniť svoje osobné údaje. Taktiež môže zrušiť svoju registráciu priamo po prihlásení sa do e-shopu. Aby mohol zákazník objednať tovar o ktorý má záujem je potrebné aby zadal svoje základné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky. Predavajúci si uvedomuje citlivosť týchto údajov a preto kladne vysokú dôležitosť na ich ochranu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

10.7 Pri registrácii a vytvorení používateľského účtu dáva zákazník súhlas s tým, že jeho meno a e-mail bude predávajúci využívať k zasielaniu informácii o akciách, zľavách, novinkách a ďaľších informáciách. V každom takomto e-maily bude mať zákazník možnosť ukončiť ich zasielanie.

10.8 V prípade nákupu tovaru pre občianske združenia a azyly (prípadne iné druhy nami podporovaných organizácií), ktoré sú nami podporované a majú zvýhodnené podmienky nákupu tovaru, zákazník využitím týchto výhod dáva automatický súhlas na poskytnutie celého mena a priezviska tretej osobe - kompetentnej osobe danej organizácie za účelom verejného poďakovania tj. zverejnenia mena na sociálnych sieťach, ich webových stránkach a iných komunikačných kanáloch.

10.9 Spokojnosť s nákupom na v našom internetovom obchode zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi spoločnosti Heureka Group a.s., do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10.10 Zákazník môže kedykoľvek informovať písomne predavajúceho o požiadavke zmeny alebo doplnenia svojích osobných údajov ako aj úplne zrušnie účtu.

10.11 Tým, že kupujúci (zákazník) používa internetovú stránku dáva súhlas predávajúcemu s vyššie uvedenými prvaidlami a so zhromažďovaním ako aj používaním osobných údajov.

10.12 Na ochranu osobných údajov dohliada a dozor vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

11. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

11.1 Predávajúci predáva tovar na základe živnostnenského oprávenia. Kontrolu živnosti vykonáva príslušný Živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

11.2 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Gajaroch, dňa 01.01.2024

Naše služby - Vaše výhody

Ako každý dobrý E-Shop, aj my ponúkame množstvo výhod pre vás - zákazníkov. Každého zákazníka si vážime a snažíme sa o maximálnu možnú spokojnosť z vašej strany.

Moderný trend dnešnej doby utláča v minulosti zaužívané a samozrejmé návyky obchodníkov, kde zákazník bol vždy na prvom mieste a prístup k zákazníkom bol na úplne inej úrovni.

My sa staráme o našich zákazníkov tak, ako očakávame, že budú iný predajcovia pristupovať k nám. Preto nás vždy teší kladné a pochvalné slovko od vás, milí zákazníci, a o to viac sme presvedčený, že sme na správnej ceste.

 

Sme tu pre vás. Neváhajte nás kontaktovať, pokiaľ sa budete potrebovať čokoľvek spýtať, alebo budete potrebovať poradiť.

 • Ikona

  Doprava ZADARMO od 49€

  Pri nákupe nad 49€ do hmotnosti 31kg prípadne násobky týchto parametrov máte vždy dopravu zdarma.

 • Ikona

  Objednávky aj telefonicky

  Ak máte akýkoľvek problém s vytvorením objednávky či výberom správneho krmiva, stačí nás telefonicky kontaktovať a my Vám s objednávkou pomôžeme, prípadne celú vytvoríme za Vás.

 • Ikona

  Posielame ihneď aj pri platbe prevodom

  Pri platbe prevodom stačí, ak nám odošlete na email alebo mms/whatsapp potvrdenie/fotku o zadaní platby a Vašu objednávku odosielame okamžite, pričom nečakáme až na pripísanie platby.

 • Ikona

  Extra prístup k zákazníkom

  Ku každému zákazníkovi pristupujeme s náležitou úctou a je pre nás ten najhlavnejší, rovnako, ako vaše domáce zvieratá. Pretože keď ste spokojný vy a vaši miláčikovia, sme spokojný aj my.

 • Ikona

  Veľký výber značiek

  V ponuke u nás nájdete široký sortiment rôznych značiek krmív pre všetky druhy zvierat. Na výber je vždy z viacero značiek a určite si budete vedieť vybrať to správne krmivo pre Vás.

 • Ikona

  Bohatý sortiment pre hosp. zvieratá

  Ponuka krmív pre hospodárske zvieratá je bohatá a viete si vybrať presne také krmivo, aké vyhovuje práve vašim zvieratám. Sortiment obsahuje krmivá a kŕmne zmesy pre kone, sliepky, králiky, kozy, ovce, ošípané ako aj špeciálne zmesy pre prepelice, holuby či morčatá.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie